Regulamin Sklepu - Lamaflow

Regulamin Sklepu

Spis treści

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona
drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie
swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą
uprzywilejowanym.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru
zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Lamaflow prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.
lamaflow.com
Sprzedawca – Magdalena Wiśniewska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Wear Me Magdalena Wiśniewska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1132686443, nr
REGON 521875927, ul. Sikorskiego 166 lok 003, 18-400 Łomża.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Wear Me Magdalena Wiśniewska ul. Sikorskiego 166 lok 003 18-400 Łomża
 2.  Adres e-mail: office@lamaflow.com
 3.  Telefon: 519080854
 4.  Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Wear Me Magdalena Wiśniewska ul. Sikorskiego 166 lok. 003, 18-400 Łomża
 5.  Adres do wysłania reklamowanego towaru: Wear Me Magdalena Wiśniewska ul. Sikorskiego 166 lok. 003, 18-400 Łomża

§ WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: 
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail
 1.  

§ ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane
  w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty
  dostawy towaru.
 3.  Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4.  Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie
  spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania
  złożonego zamówienia.
 5.  Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania
  Regulaminu przez Kupującego.
 6.  Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a
  Sprzedawcą.
 7.  Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać
  zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym
  zamówieniu
 8.  

§ PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 1.  zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  •  za pośrednictwem platformy płatniczej:
  •  PayPal
  •  PayU
  • Przelewy24
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 3.  Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4.  Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę

§ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
 2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 3. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
 4. Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Szwecja, Norwegia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Włochy.
 5. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są – w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • do paczkomatów InPost

§ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą
za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania
akiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
3. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w
posiadanie tego towaru w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie
ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana
przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane
są osobno, partiami lub w częściach.
4. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi
poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane
pocztą elektroniczną).
5. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany
wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu
uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia
towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego
uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni
od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego
uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli
Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
3. Zwrot towaru należy wykonać na na adres: Wear Me Magdalena Wiśniewska ul.
Sikorskiego 166 lok. 003, 18-400 Łomża niezwłocznie, a w każdym razie nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany
odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
4. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
5. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania towaru.
6. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie
pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty
zwrotu towarów.

§ WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie
przysługuje w odniesieniu do umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.

§ REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za
zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w
§ 2 Regulaminu.
3. Do rozpatrzenia reklamacji koniecznie jest wypelnienie formularza reklamacyjnego
dostępnego na końcu regulaminu.
4. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach,
jest dostępna w Sklepie.
5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2
Regulaminu.
6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

A. TOWARY
1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość
skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w
chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby
działające w ich imieniu, jest dłuższy.
3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może
w każdym przypadku żądać:
• wymiany towaru,
• naprawy towaru.
4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
• obniżeniu ceny,
• odstąpieniu od umowy
w sytuacji, gdy:
• Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art.
43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
• Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6
Ustawy o prawach konsumenta;
• brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował
doprowadzić towar do zgodności z umową;
• brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w
art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
• z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on
towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności
dla Kupującego uprzywilejowanego.
• W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący
uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od
Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
• Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru
z umową jest nieistotny.
5. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów),
Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres Wear
Me Magdalena Wiśniewska ul. Sikorskiego 166 lok. 003, 18-400 Łomża. Sprzedawca zwraca
Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
6. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania
z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
8. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
• mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/
wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
• pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy
złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.
pl/stale_sady_polubowne.php;
• bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
• internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/
odr/main/?event=main.home.howitworks

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

1. Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu
rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania
towaru Kupującemu.
2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca
uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób
przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a
w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy
niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed
jego upływem zawiadomienia o wadzie.
3. Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym:
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
• przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
• żądać wymiany towaru na wolny od wad,
• żądać usunięcia wady.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego
towaru do Sprzedawcy, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do
dostarczenia tego towaru na adres Wear Me Magdalena Wiśniewska ul. Sikorskiego 166 lok. 304,
8-400 Łomża

§ DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania
ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także
o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na
zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego
w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku jest:
3. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) oraz
5. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do
zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
7. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do
momentu, w którym:
• przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
• na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do
przetwarzania danych Kupującego;
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę,
związanych z umową zawartą przez Sklep;
• zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych
– w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
• – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.
• Kupującemu przysługuje prawo żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• przeniesienia danych do innego administratora
8. a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go
danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez Sprzedawcę).
9. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy
wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
10. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej
akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym,
sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Waluta