Regulamin Newslettera - Lamaflow

Regulamin Newslettera

Spis treści

§ DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca
może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości
dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy LamaFlow prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://
www.lamaflow.com
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną
zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Usługodawca – Magdalena Wiśniewska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Wear Me Magdalena Wiśniewska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1132686443, nr
REGON 521875927, ul. Sikorskiego 166 lok 003, 18-400 Łomża.

§ Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką
internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci
Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail
podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w
pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na
który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na
Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi na czas nieoznaczony, a Usługodawca
rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać
swój prawidłowy adres e-mail.
6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się
informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust.
6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: office@lamaflow.com
8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie
wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem
umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
§ 3 Reklamacje
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na
adres e-mail: office@lamaflow.com
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania
zgłoszenia reklamacyjnego

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego
przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie
jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_
inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć
wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.
php;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/
consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

  1.  

§ Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku
z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach
przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie
Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania
podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do
świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł
świadczyć tej usługi.
4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę,
związanych z Newsletterem;
c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych
osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes
Usługodawcy
5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.
6. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących
go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych
interesach realizowanych przez Usługodawcę).
7. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z
Usługodawcą.
8. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko
z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu
spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na
świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail
Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili
wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien
wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: office@wearmeagain.pl, co będzie
skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych
zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
7. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą
uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Waluta