Regulamin Konta - Lamaflow

Regulamin Konta

Spis treści

§ DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której
Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Usługobiorca – każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną
zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Wear Me Again prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://
www.lamaflowe.com
Usługodawca – Magdalena Wiśniewska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Wear Me Magdalena Wiśniewska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1132686443, nr
REGON 521875927, ul. Sikorskiego 166 lok. 003, 18-400 Łomża.

§ KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Adres pocztowy: Wear Me Magdalena Wiśniewska ul. Sikorskiego 166 lok. 003,
18-400 Łomża
2. Adres e-mail: office@lamaflow.com
3. Telefon: 519080854

§ WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
• aktywne konto e-mail
• urządzenie z dostępem do Internetu
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 1.  

§ ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane
  w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty
  dostawy towaru.
 3.  Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4.  Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie
  spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania
  złożonego zamówienia.
 5.  Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania
  Regulaminu przez Kupującego.
 6.  Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a
  Sprzedawcą.
 7.  Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać
  zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym
  zamówieniu
 8.  

§ KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii
zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy
samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy
Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w
Regulaminie.
5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie
zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do
Usługodawcy na adres e-mail: office@lamaflow.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne
usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail
office@lamaflow.com
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie
jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_
inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć
wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.
php;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/
consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas
korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania
danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności
– ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania
podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne
do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć
usługi prowadzenia Konta.
4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie
Usługobiorcy
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę,
związanych z Kontem;
c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych
osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes
Usługodawcy
5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.
6. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących
go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych
interesach realizowanych przez Usługodawcę).
7. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z
Usługodawcą.
8. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca
ma prawo do zmiany Regulaminu.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do
działalności Sklepu;
b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
c. zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.
5. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail
wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany,
powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres
e-mail Usługodawcy office@lamaflow.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie
prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca
zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do
chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do
rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą
uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Waluta